Raamatupidamine

AUDESTi raamatupidamisteenuste osutamise kogemus ulatub 90-ndate aastate algusesse.

Käesoleval ajal on klientide ring suhteliselt lai. Valdavas osas on nad esindatud väikese ja keskmise tegevusmastaabiga äriühingud, samas nende hulgas on ka sihtasutused, mittetulundusühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, välismaa äriühingute Eesti filiaalid ja riigiasutused. Viimastele peame arvestust kooskõlas eelarvelise raamatupidamise eeskirjadega (koos andmete sisestamisega Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi).

Raamatupidamistarkvarana kasutame „1S-Raamatupidamine“, SAF, eelarveliste asutuste puhul – PMEN. Kliendi erisoovi korral võime pidada arvestust ka teise raamatupidamisprogrammi abil.

Vastavalt klientide vajadustele korraldame raamatupidamisteenindamist erinevates vormides:

  • klassikaline arvestus n.ö. täismahus

loome arvestussüsteemi, mille juures meie spetsialist töötleb (konteerib, sisestab tarkvara andmebaasi) kõiki kliendi poolt edastatud algdokumente, koostab raamatupidamise koondregistreid ja aruandlust ning edastab aruandluse kas kliendile või vahetult selle adressaatidele (maksuhaldurile, Statistikaametile, äriregistrile jms), vajadusel nõustab klienti ja esindab teda raamatupidamis- ja maksuarvestust puudutavates küsimustes maksuhalduri juures, Haigekassas, Pensioniametis jms)

sobib alustavatele ja väikestele ettevõtjatele

  • pearaamatupidaja funktsiooni täitmine

ehitame üles n.n. kaheastmelise arvestussüsteemi (s.h. tarkvaras loome kliendi tegutsemiskohal ühe või mitu raamatupidamiskohta, mille ühendame meie keskandmebaasiga elektroonse sidekanali vahendusel ning koolitame kliendi personali rutiinsete raamatupidamisoperatsioonide tegemiseks), mille juures kliendi töötaja teostab algdokumentide n.n. esmatöötlemist (konteerib ja sisestab andmebaasi), koondandmed imporditakse tarkvara keskandmebaasi, meie spetsialist kontrollib koondandmeid, koostab selle põhjal raamatupidamise koondregistreid ja aruandlust ning edastab aruandlust kas kliendile või vahetult selle adressaatidele, vajadusel nõustab klienti ja esindab teda raamatupidamis- ja maksuarvestust puudutavates küsimustes maksuhalduri juures, Haigekassas, Pensioniametis jms

sobib hästi keskmise tegevusmastaabiga ettevõtjatele, kellel on olemas nt tootmisüksus, mahukas ladu, autobaas jms ja kes palkab abipersonali (laopidaja, kassapidaja, sekretär-asjaajaja jms), viimasele võib panna ülesandeks (kohakaasluse korras) mittekeeruliste rutiinsete raamatupidamisoperatsioonide teostamist

  • eraldi arvestusvaldkonna raamatupidamine, projekti raamatupidamine

sobib ettevõtjatele, kellel on hooajalist laadi tegevus, mistõttu perioodiliselt märkimisväärselt suureneb mingi arvestusvaldkonna maht (nt palgaarvestus) või raamatupidamise maht ajutiselt suureneb seoses äriprojekti elluviimisega ning esineb nõue pidada projekti kohta eraldi arvestust

  • aastaaruandluse koostamine

kliendi poolt esitatud alg- ja koonddokumentide põhjal meie spetsialist koostab aastaaruandlust ning edastab aruandlust kas kliendile või vahetult selle adressaadile (maksuhaldurile, äriregistrile jms)

sobib füüsilist isikust ettevõtjatele ja teistele ettevõtjatele, kelle tehingute (majandusoperatsioonide) arv majandusaastal on väga väike

  • eelnevate majandusperioodide arvestuse korrastamine ja taastamine

kliendi poolt esitatud alg- ja koonddokumentide ning teiste raamatupidamisandmete põhjal meie spetsialist koostab raamatupidamise koondregistreid ja aruandlust eelnevate majandusperioodide eest, vajadusel teeb (puudujäävate dokumentide kätte saamiseks või taastamiseks) järelepärimisi kliendi äripartneritele, riigiasutustele jne, nõustab klienti ja esindab teda raamatupidamis- ja maksuarvestust puudutavates küsimustes maksuhalduri juures, Haigekassas, Pensioniametis jms)

vajadus teenuse järele võib tekkida, kui mistahes põhjusel eelneva(te) majandusperioodi(de) arvestus on mitterahuldavas seisundis.

Meie kontor

Narva mnt.19, 41535 Jõhvi

Tel. +372 33 70571, +372 33 70390

E-mail: info@audest.ee

Copyright © 1992-2023 Audest OÜ