Firmast

Osaühing AUDEST on asutatud audiitorfirmana 07. novembril 1992.a. ja registreeritud Jõhvi linna ettevõtteregistris 24. novembril 1992.a. Registreerimisest peale tegeles osaühing lisaks auditile veel raamatupidamis- ja asjaajamisteenuste osutamisega, alates 2000. aastast hakati professionaalselt osutama klientidele ka õigusabi.

1993. aastast on sõna AUDEST registreeritud kaubamärgina EV Patendiameti poolt peetavas kaubamärkide registris.

1999. aastal on jõustunud Audiitortegevuse seadus, milles kehtestati erinõuded auditiga tegelevatele äriühingutele. Seadusjärgsete nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil on loodud AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing, kuhu on ainutegevusena koondatud audiitorteenuste osutamine. 2000. aastal on AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing kantud audiitorühinguna (Audiitortegevuse seaduse mõistes) Audiitorkogu poolt peetavasse audiitorühingute registrisse 21 numbri all.

AS AUDEST ise korraldab klientide teenindamist raamatupidamise, õigusabi, ärinõustamise ja asjaajamise valdkondades. Samas täidab osaühing holdingu (s.t. kogu konsolideerimisgrupi koordineerimise ja väljaarendamise) funktsioone.

Käesoleval ajal on meil enam kui 300 klienti, keda teenindab 13 inimesest koosnev töökollektiiv, neist 11 on majandusalase ja õigusalase kõrghariduse ning pikaajalise tegevuskogemusega spetsialistid, s.h. 2 vandeaudiitorit:  Tatjana Minzatova ja Juri Nedaškovski.

Klientide hulgas on kohalikud omavalitsusüksused (vallad ja linnad), riigiasutused, munitsipaal- ja erakapitalil baseeruvad äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud, välismaiste äriühingute Eesti filiaalid. Ajalooliselt on välja kujunenud, et enamus meie klientidest tegutsevad Ida-Virumaal, mille halduskeskuses – Jõhvis, asub meie peakontor. Tallinna kontori vahendusel teenindame samuti kliente pealinnas ja Harjumaal.

Väidetakse, et iga edukas firma, kellele on õnnestunud ellu jääda enam kui kümme aastat, oskab teha midagi konkurentidest paremini. Ka AUDESTil on rida omapärasusi, mis teevad firma klientidele atraktiivseks ning, meie arvates, on need järgnevad:

  • kvaliteedi ja hinna optimaalne suhe

meie äristiiliks on kõrge professionaalsus mõõduka hinnaga

  • kompleksteenindamine, universaalsus

pakume n.ö. “ühest käest” äriga kaasaskäivate teenuste kogu paketti (audit, ärinõustamine, raamatupidamisteenused, maksunõustamine, asjaajamis- ja õigusabiteenused jms), mis on eriti mugav (ja kokkuhoidlik nii raha- kui ka ajakulu mõttes) alustavatele ning väikese tegevusmastaabiga ettevõtjatele

kompleksteenindamine on väga efektiivne lahenduste leidmiseks probleemidele, mis tekivad erinevate (nt. raamatupidamise ja õiguse) valdkondade piiril, meie spetsialistidel on pikaajaline kogemus taoliste mittestandartsete probleemide lahendamisel

oleme seal, kuhu ulatuvad klientide ärihuvid

  • paidlikkus

tundes hästi ettevõtluskonna vajadusi, praktiseerime individuaalset lähenemist igale kliendile

Siiralt rõõmustades meie äripartnerite saavutuste pärast ning võttes nende kõiki muresid nagu enda omi, oleme valmis ka edaspidi pöörama meie pikaajalisi kogemusi ja teadmisi olemasolevate ja tulevaste klientide kasuks.

Meie kontor

Narva mnt.19, 41535 Jõhvi

Tel. +372 33 70571, +372 33 70390

E-mail: info@audest.ee

Copyright © 1992-2023 Audest OÜ